Jogi Nyilatkozat

Jogi információk, Szerzői jog 
A Göller Bt. (a továbbiakban: „ Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon www.goller.hu internetes üzletben (a „ Weblap”) történő jelentkezés (ideértve a Weblap működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos) szabályait, továbbá a jelentkezőt megillető jogokat). 
Az Weblap és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult. 
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weblap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 
A Szolgáltató előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weblapon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé. 
A tartalmakért vállalt felelősség 
Weblapunk tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Azonban a tartalmak pontosságáért, teljességéért és aktualitásáért nem tudunk garanciát vállalni. Szolgáltatóként ezeken az oldalakon közzétett saját tartalmakért az általános törvények szerint vagyunk felelősek. Az üzemeltető nem köteles a közvetített vagy tárolt idegen információkat ellenőrizni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek törvénytelen tevékenységre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények szerint fennálló kötelezettségeket az információk eltávolítására vagy azok használatának megtiltására. Az erre vonatkozó felelősség azonban kizárólag egy konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Amennyiben ilyen jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk. 
A hivatkozásokért vállalt felelősség 
Weblapunk hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek külső weboldalaira, amelyek tartalmát semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni. Ezért ezekért az idegen tartalmakért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az adott oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője tartozik felelősséggel. A hivatkozott oldalakat a belinkelés időpontjában ellenőriztük esetleges jogsértések szempontjából. A belinkelés időpontjában nem azonosítottunk jogellenes tartalmakat. Azonban a hivatkozott oldalak tartós tartalmi ellenőrzése jogsértésre utaló konkrét jelek nélkül nem várható el. Amennyiben jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk. 
Felelősséget kizáró nyilatkozat 
Az Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelen weboldalon szereplő adatok és információk használatból vagy azok rendelkezésre állásának hiányából eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért (ideértve a következményes vagy indirekt károkat vagy az elmaradt hasznot), függetlenül azok okaitól, amennyiben az jogilag megengedett. 
Fizetés, fizetési feltételek 
A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült. 
Panaszkezelés, jogviták 
A termékkel (képzések) kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel elektronikus ügyfélkapcsolati pontjainkon tud megkeresni. 
Panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk. 
A Szolgáltató és jelentkező vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő jelentkező a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. 
Az eljárásra a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A panaszos belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. 
A békéltető testületek elérhetősége:  http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html 

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület: 
Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
E-mail cím:  bekelteto@pbkik.hu
URL:  http://www.panaszrendezes.hu/ 
Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük alá magunkat. 

A panaszos személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
URL:  http://naih.hu 
A jelentkező igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a  www.birosag.hu honlapon tájékozódhat. 

Irányadó jog 
A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó, különösen

  1. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „ Ptk.”);
  2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „ Ekertv.”);
  3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „ Kertv.”);
  4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „ Grt.”);
  5. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „ Infotv.”);
  6. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;
  7. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;
  8. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;
  9. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;

További információk az Általános Szerződési Feltételekben